سفیر ایتالیا مقیم کابل از ادامه تعهد این کشور بر ادامه همکاری نظامی با ارتش افغانستان خبر داده است.

mod 3

در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است، در این ملاقات هر دو جانب پیرامون گسترش روابط دوجانبه و ادامه همکاری‌های نظامی در جهت پیشبرد تعلیم و تربیت منسوبان اردوی ملی، صحبت نمودند.

سفیر ایتالیا اطمینان داده که کشورش در قسمت ادامه همکاری‌های نظامی و پیشبرد تعلیم و تربیت منسوبین اردوی ملی، متعهد است.