رییس جمهور افغانستان در نطق تلویزیونی امروز آتش بس 7 روزه یک جانبه خود را به صورت نامحدود تمدید کرد.

آقای غنی گفته است که به دلیل خشک سالی گسترده این آتش را تمدید می کند. او از امکان آزادی زندانیان طالبان در صورت تمدید آتش بس از سوی گروه نیز خبر داد.

بیانیه محمد اشرف غنی در باره آتش بس در حالی ارائه می شود که شورشیان نیز سه روز عید را آتش بس اعلام کرده بودند.

ashraf ghani