جنرال غیور اندرابی رییس مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله تعلیق شده است. فضل فضلی یکی از دستیاران ارشد رییس جمهور افغانستان گفته که آقای اندرابی به خاطر سوءاستفاده از صلاحیت اش به دادستانی کل معرفی شده است.

https://twitter.com/FFazly/status/990558867653386240