مرد آهنین، او از ایالت پنجاب هندوستان است و ادعا دارد که 3000شاه‌کار و عجایب را می‌تواند روی بدنش انجام دهد. این عجایب شامل برداشتن دو موترسایکل وزین تا گذشتن موتر از روی بدنش است.

نمونه‌ی دیگر از این شگفتی های را که او خلق می‌کند، تحمل 10بار کوبیدن پتک/مارتول بر بیضه‌اش است.

جریان ضربه زدن با مارتول/پتک به بیضه امان دپ سنگ

امان می‌گوید زمانی که ده ساله بود شروع به تمرین انجام این حرکات کرده‌است.
از بانک تا بانک که بگذریم زور تا زور نیز هست. این مرد هندی می‌تواند آدم ها را با دندان خود از زمین بلند کند.

این مرد پنجابی می‌تواند سنگ را با دستان خود بودن هیچ وسیله‌ ی دیگری بشکند.
در ویدیویی دیگری که از این مرد هندی در رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌است، نشان می‌دهد که او 53 بوتل زخیم بیر را بدون وقفه با یک دست خود می‌شکند.

مرد آهنین هند در جریان شکستاندن بوتل های بیر

اماندپ سنگ آهنین اکنون با لقب مرد آهنین هند شناخته می شود و  منتظر است تا این رکوردهای او ثبت گینس شود…