امروز تظاهرات گسترده‌ای در کابل برای لین برق پنجصد کیلو ولت برگزار شد. در این تظاهرات ده‌ها هزار تن از شهروندان افغان حضور داشتند. خبرنامه نگاه تصویری به این تظاهرات داشته است.

Kabul Protest on TUTAP (1)

Kabul Protest on TUTAP (2)

Kabul Protest on TUTAP (3)

Kabul Protest on TUTAP (4)

Kabul Protest on TUTAP (5)

Kabul Protest on TUTAP (6)

Kabul Protest on TUTAP (7)

Kabul Protest on TUTAP (8)

Kabul Protest on TUTAP (9)

Kabul Protest on TUTAP (10)

Kabul Protest on TUTAP (11)

Kabul Protest on TUTAP (12)

Kabul Protest on TUTAP (13)

Kabul Protest on TUTAP (14)

Kabul Protest on TUTAP (15)

Kabul Protest on TUTAP (16)

Kabul Protest on TUTAP (17)

Kabul Protest on TUTAP (18)

Kabul Protest on TUTAP (19)

Kabul Protest on TUTAP (20)

Kabul Protest on TUTAP (21)

Kabul Protest on TUTAP (22)

Kabul Protest on TUTAP (23)

Kabul Protest on TUTAP (24)

Kabul Protest on TUTAP (25)

Kabul Protest on TUTAP (26)

Kabul Protest on TUTAP (27)

Kabul Protest on TUTAP (28)

Kabul Protest on TUTAP (29)

Kabul Protest on TUTAP (30)

Kabul Protest on TUTAP (31)

Kabul Protest on TUTAP (32)

Kabul Protest on TUTAP (33)

Kabul Protest on TUTAP (34)

Kabul Protest on TUTAP (35)

Kabul Protest on TUTAP (36)

Kabul Protest on TUTAP (37)

Kabul Protest on TUTAP (38)

Kabul Protest on TUTAP (39)

Kabul Protest on TUTAP (40)

علی‌شیر شهیر و عباس علی جعفری همکاران این گزارش بوده است.