سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان شد

ریاست جمهوری از معرفی سید انور سادات بحیث نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی خبر داده است.

sadot

دفتر ریاست جمهوری امروز شنبه (17حمل) با نشر خبرنامه ای گفته است که “به تاسی از حکم فقره ۱۱ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی سید انور سادات بحیث نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.”

در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری آمده که وزیر دولت در امور پارلمانی آقای سادات را به مجلس نمایندگان برای رای اعتماد معرفی کند؛ مجلسی که حدود ماه تعطیل بوده و از سرنوشت آن خبری نیست.

پیش از این فیض الله ذکی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی در این وزارت فعالیت می کرد.

17 / حمل 1398
#