کمیته اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از نداشتن مصونیت 44 درصدی غذایی شهروندان افغانستان خبر می‌دهند.

سید آقا فاضل سانچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و عضو کمیته اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در این جلسه گفت که موضوع اجندای امنیت غذائی و تغذیه یک موضوع حیاتی و ضروری است .

Afghanistan-food-1

وی در ادامه تاکرد کرده است که«به اساس سروی پنجاه و چهار درصد نفوس کشور زیر خط فقر زندگی می‌نمایند و چهل وچهار درصد نفوس کشور امنیت غذائی ندارند» .

او گفت موضوع امنیت غذایی به همه نهادها، ادارات، جامعه مدنی و رسانه ها یک وظیفه ملی و بزرگ است که با این موضوع توجه جدی نمایند.

اجندای ملی امنیت غذائی و تغذیه یک سال قبل توسط داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی افتتاح شد.