فرمان تطبیق موافقت نامه صلح و ایجاد کمیسیون اجرایی برای اجرای این توافق نامه از سوی رییس جمهور افغانستان صادر شد.

در این فرمان که بیست و چهار ماده دارد به صورت مشروح به چگونگی اجرای توافق نامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پرداخته شده است.

در صدر فرمان رییس جمهور افغانستان رفع تحریم ها بر حزب اسلامی قرار دارد که مسولیت آن را بر عهده دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گذاشته است.

در عین حال این فرمان در زمینه امنیت و اسکان رهبر حزب اسلامی تاکید کرده و مسولیت آن را برعهده اداره امور ریاست جمهوری افغانستان گذاشته است.

در این فرمان، دادستانی کل افغانستان موظف شده تا در مدت دو ماه ماده 11 توافق نامه صلح را به صورت کامل عملی سازد و مصونیت رهبر و اعضای حزب اسلامی را نیز تامین نماید.

حکمت‌یار رهبر حزب اسلامی
حکمت‌یار رهبر حزب اسلامی

این فرمان حزب اسلامی را مکلف به رعایت قانون اساسی افغانستان و توقف فعالیت های نظامی کرده است.

در این فرمان بر اسکان عزتمندانه مجدد مهاجرین عضو حزب اسلامی تاکید گردیده و ادارات ذیربط افغانستان موظف شده تا این موضوع را عملی سازند.

در این فرمان شورای عالی صلح افغانستان مکلف شده تا اجرای توافق نامه صلح را نظارت کند و اعضای کمیسیون مشترک اجرایی حزب اسلامی و حکومت افغانستان به ریاست محمد اکرم خپلواک مشاور سیاسی رییس جمهور افغانستان تعیین شده است.

فرمان جدید رییس جمهور افغانستان حدود سه هفته پس از امضای توافق نامه صلح میان گلبدین حکمتیار و محمد اشرف غنی صادر می شود.

این فرمان زمینه های اجرای توافق نامه صلح را فراهم می سازد.