در گردهمایی هزاران تن از شهروندان کابلی که امروز در اعتراض به انتقال لین برق ترکمنستان به افغانستان از طریق سالنگ در غرب پایتخت برگزار شده بود، تاریخ تظاهرات عمومی دوشنبه آینده اعلام شد.

معترضان که رهبران بزرگ هزاره‌ها نیز در میان آن ها حضور داشتند، نسبت به تصویب کابینه افغانستان در باره این پروژه انرژی انتقادات تندی را مطرح کردند. کریم خلیلی معاون پشین رییس جمهور افغانستان در سخنرانی در این جمع گفت که “هر کسی که از نشانی‌های مشخص از منطق زور استفاده می‌کند، خیلی از قضایای افغانستان پرت است. خبر ندارد که در افغانستان امروز دیگر منطق کهنه زور نمی‌چلد. ما به هر که متوسل به منطق زور می‌شود، می‌گوییم که ما از گذشته همدیگر را خوب می‌شناسیم.”

محمد محقق از رهبران پرنفوذ هزاره‌ها و معاون دوم رییس اجرائی افغانستان نیز گفت که به نظریات او و معاون دوم رییس جمهور توجه‌ی صورت نگرفته و اعلام کرد که این مصوبه کابینه را نمی پذیرند.

احمد بهزاد و محمد عارف رحمانی نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان افغانستان نیز از سخنرانان دیگر این مراسم بودند که نسبت به پیامدهای این مصوبه کابینه افغانستان هشدار دادند.

علاوه بر این ها اکثریت رهبران سیاسی هزاره های افغانستان در کنار شهروندان افغان در این گردهمایی از خواست عمومی انتخاب مسیر بامیان وردک به جای مسیر سالنگ برای پروژه برق ترکمنستان حمایت کردند.

ساعاتی پس از این گردهمایی رییس جمهور افغانستان در یک بیانیه‌ی زنده تلویزیونی خواستار گفتگو بر سر این موضوع شد و گفت که کمیسیون عالی دولتیِ را به منظور بررسی دوباره پروژه توتاپ با مشورت رهبران هزاره تشکیل می‌دهد.

خبرنامه با پنجاه تصویر، حاشیه ها و متن این گردهمایی را گزارش نموده است.

TUTAP (19)

TUTAP (50)

TUTAP (44)

TUTAP (48)

TUTAP (47)

TUTAP (46)

TUTAP (45)

TUTAP (42)

TUTAP (40)

TUTAP (9)

TUTAP (37)

TUTAP (39)

TUTAP (36)

TUTAP (38)

TUTAP (33)

TUTAP (34)

TUTAP (32)

TUTAP (35)

TUTAP (31)

TUTAP (21)

TUTAP (30)

TUTAP (43)

TUTAP (29)

TUTAP (28)

TUTAP (27)

TUTAP (25)

TUTAP (26)

TUTAP (24)

TUTAP (20)

TUTAP (23)

TUTAP (22)

TUTAP (18)

TUTAP (16)

TUTAP (41)

TUTAP (15)

TUTAP (14)

TUTAP (13)

TUTAP (12)

TUTAP (11)

TUTAP (10)

TUTAP (8)

TUTAP (7)

TUTAP (6)

TUTAP (5)

TUTAP (4)

TUTAP (3)

TUTAP (2)

TUTAP (1)

نصیر فیضی همکار این گزارش بوده است.