خانه آزادی افغانستان: عملکرد حکومت فعلی نسبت به حکومت گذشته بهتر شده است |
خانه آزادی افغانستان: عملکرد حکومت فعلی نسبت به حکومت گذشته بهتر شده است

خانه آزادی افغانستان: عملکرد حکومت فعلی نسبت به حکومت گذشته بهتر شده است

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۱۸ / جدی ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه
Image Title

نظر سنجی نهاد «خانه آزادی افغانستان» نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت قبلی، در عرصه‌های مختلف از جمله توسعه زیربناهای اقتصادی، بهتر عمل کرده است.

این نظر سنجی تحت عنوان “ارزیابی میزان رضایت مردم از عمل‌کرد حکومت وحدت ملی” در شش زون افغانستان از جمله کابل، هرات، بلخ، قندهار، جلال‌آباد و بامیان انجام شده است.

در این نظر سنجی در کل، ۳۰۱۱ نفر که سن شان از ۱۸ سال بالا بوده شرکت کرده اند که ۵۹ درصد آنان مرد و ۴۰٫۹ درصد دیگر آنان را، زنان تشکیل می‌دهند. به گفته‌ی نهاد خانه‌ی آزادی افغانستان، بیشترین پاسخ‌دهندگان که شامل بیش از ۳۲ درصد می‌شوند، افراد دارای مدرک لیسانس و بالاتر از آن بوده اند.

متغیرهای این نظر سنجی، بیشتر  شامل چهار محور از جمله سیاست خارجی، جنگ و صلح، توسعه زیربنایی اقتصادی و عمل‌کرد حکومت وحدت ملی در مقایسه با حکومت قبلی را، شامل می‌شود.

نتیجه‌ی این نظرسنجی امروز در کابل اعلام شد

نتیجه‌ی این نظرسنجی امروز در کابل اعلام شد

سیاست موفق خارجی

نظر سنجی این نهاد داخلی نشان می‌دهد که حکومت فعلی افغانستان در سیاست خارجی اش به جز پاکستان، باهمه‌ی کشورهای که در پنج حلقه‌ی سیاست خارجی افغانستان تعریف شده، به نوعی موفق عمل کرده است.

مردم میزان موفقیت حکومت در تامین منافع افغانستان در تعامل با پاکستان را، منفی ارزیابی کرده و اکثر پاسخ دهندگان، یعنی حدود ۶۳ درصد آن‌را کم اثر و بی اثر دانسته اند. تنها ۲۵ درصد از اشتراک کنندگان این نظر سنجی، ارزیابی مثبتی داشته اند.

در این نظر سنجی، حدود ۴۱ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با ایران را مثبت ارزیابی کرده و حدود ۱۸٫۲درصد آن را کم اثر و تنها ۶ درصد، بی اثر گفته اند.

برقراری روابط با هند از جمله سیاست‌های بوده است که از سوی مردم بیشترین استقبال را داشته است. اشتراک کنندگان این نظر سنجی، نسبت به تعامل حکومت افغانستان با هند، خوشبین‌ به نظر می‌رسند. در مجموع نزدیک به ۸۳ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با هند را، موثر و تنها حدود ۱۳ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.

این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در سیاست خارجی اش به جز با پاکستان، موفق بوده است

این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در سیاست خارجی اش به جز با پاکستان، موفق بوده است

در مورد کشور چین نیز، میزان رضایت پاسخ دهندگان درصدی بالا را نشان می‌دهد، حدود ۶۶ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع افغانستان در تعامل با چین را، مثبت و تنها حدود ۲۳ درصد آن را کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.

نظر به یافته‌های این نظر سنجی، مردم در مورد تعامل با کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی و امریکا به دید مثبت می‌نگرند و عملا راضی به نظر می‌رسند. حدود ۶۰درصد از پاسخ دهندگان، میزان موفقیت حکومت در تامین منافع افغانستان در تعامل با کشورهای اسلامی را موثر و ۲۵ درصد غیر موثر ارزیابی کرده اند.

حدود ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع افغانستان در تعامل با کشورهای اروپایی را موثر و ۲۸ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند. همچنان ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت افغانستان در تامین منافع این کشور در تعامل با ایالات متحده آمریکا را موثر و ۲۲ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.

رضایت از عمل‌کرد نیروهای امنیتی

در نظرسنجی که از سوی خانه‌ی آزادی افغانستان صورت گرفته است، اکثریت پاسخ دهنده‌گان، میزان موفقیت نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان، تهجیز نیروهای امنیتی و هوایی و تامین کمک‌های مالی برای نیروهای امنیتی در نشست وارسا را، موثر دانسته اند. اما درصد بیشتر مردم، امضا توافقنامه صلح با حزب اسلامی را کم اثر و حتی بی اثر عنوان کرده اند.

جدول میزان رضایت مردم از عملکرد نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان

جدول میزان رضایت مردم از عملکرد نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان

سید روح الله رضوانی پژوهش‌گر خانه آزادی افغانستان، در برنامه اعلام نتیجه این نظر سنجی گفت، مردم از عمل‌کرد نیروهای امنیتی افغانستان در برابر طالبان رضایت داشته اند.

بر اساس این نظر سنجی حدود ۷۷ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان را موثر می‌دانند. از آن‌جمله ۵۰ درصد آنان کاملا موثر و ۲۷درصد نسبتا موثر دانسته اند. در مقابل در حدود ۱۷ درصد فعالیت‌های این نیروها را، کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.

حدود ۷۸ درصد از پاسخ دهندگان تجهیز نیروهای امنیتی و هوایی را اقدامی موثر و تنها حدود ۱۷ درصد این موضوع را کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند. در مجموع حدود ۶۶درصد از پاسخ دهندگان تامین کمک‌های مالی برای نیروهای امنیتی در نشست وارسا را موثر و ۲۱درصد نیز آن را کم اثر و بی اثر دانسته اند.

نتایج این نظر سنجی نشان می‌دهد که بیشترین درصدی پاسخ دهندگان، امضای توافق‌نامه صلح با حزب حکمتیار را غیر موثر در تامین امنیت افغانستان دانسته اند.  ۴۳ درصد از پاسخ دهندگان امضاء توافقنامه صلح با حزب اسلامی را موثر دانسته اند، در حالی‌که ۴۵ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.

اکثر پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی نسبت به توافق‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خوشبین نبوده اند

اکثر پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی نسبت به توافق‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خوشبین نبوده اند

خوش‌بینی از توسعه زیربنای اقتصادی

بر اساس نظر سنجی نهاد خانه آزادی افغانستان، درصدی زیادی از مردم افغانستان در مورد توسعه زیربنای اقتصادی توسط حکومت وحدت ملی، خوشبین‌تر به نظر می‌رسند.

روح الله رضوی، پژوهش‌گر خانه‌ی آزادی افغانستان گفت‌، اکثر افرادی که در نظر سنجی آنان شرکت داشته اند، عقد تفاهم نامه مسیرهای ترانزیتی، جذب سرمایه گذاری‌های خصوصی، بهره برداری از بلند سلما و جذب کمک‌های مالی در نشست بروکسل را، موثر عنوان کرده اند.

با این وجود حدود ۸۶ درصد از پاسخ دهندگان، امضای تفاهم نامه مسیرهای ترانزیتی جدید را، عمل‌کردی موثر و حدود ۸ درصد آنرا کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند. از سوی هم حدود ۸۱ درصد از پاسخ دهندگان، عمل‌کرد حکومت در جذب سرمایه‌ گذاری‌های خصوصی را موثر، حدود ۱۱ درصد کم اثر و تنها ۳٫۴درصد آن را بی اثر ارزیابی کرده اند.

مردم افغانستان نسبت به عقد تفاهم‌نامه‌های ترانزیتی افغانستان با تعدادی از کشورهای منطقه خوش‌بین بوده اند

مردم افغانستان نسبت به عقد تفاهم‌نامه‌های ترانزیتی افغانستان با تعدادی از کشورهای منطقه خوش‌بین بوده اند

عمل‌کرد بهتر نسبت به حکومت گذشته

آمارهای ارایه شده توسط این نهاد نشان می‌دهد که مردم عمل‌کرد حکومت فعلی را در مقایسه با حکومت قبلی، نسبتا بهتر دانسته اند. با این حال حدود ۴۲ درصد از پاسخ دهندگان عمل‌کرد حکومت فعلی در موضوع سیاست خارجی را بهتر و ۲۷ درصد بدتر دانسته اند.

۲۸ درصد نیز بر این نظرند که عمل‌کرد حکومت فعلی با حکومت سابق، در سیاست خارجی تفاوتی نداشته است؛ حدود ۲۹ درصد از پاسخ دهندگان عمل‌کرد حکومت فعلی در امر مبارزه عملی با فساد، با تاسیس مرکز عدلی و قضایی را بهتر و ۳۲ درصد بدتر دانسته اند. حدود ۳۵ درصد نیز بر این نظرند که تفاوتی در این زمینه وجود نداشته است و هم‌چنین حدود ۳۶ درصد از پاسخ دهندگان عمل‌کرد حکومت فعلی در موضوع شایسته سالاری با جذب نیروهای جوان و تحصیل‌کرده را بهتر و ۳۳درصد بدتر دانسته اند. حدود ۲۸ درصد نیز بر این نظرند که تفاوتی در این موضوع وجود نداشته است.

علی اکبر همکار این گزارش بوده است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
اشرف غنی توسعه زیربنای اقتصادی حامد کرزی حکومت وحدت ملی سیاست خارجی صلح و جنگ عملکرد حکومت فعلی نظر سنجی خانه آزادی افغانستان نیروهای امنیتی

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید