رهبران شورای عالی احزاب جهادی و ملی، جرگه مشورتی صلح را حرکت یک جانبه و برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مصلحت های جانبدارانه و کمپاینی خوانده اند.

The Supreme Council for the Jihadist

شورای عالی احزاب جهادی و ملی که متشکل از چندین حزب می باشد با نشر یک اعلامیه عنوان کرده که تدویر این جرگه ضیاع وقت و مصارف هنگفت می باشد.

این شورا گفته که حکومت تا کنون با هیچ یک از رهبران احزاب سیاسی، نامزدان ریاست جمهوری، شخصیت های مستقل ملی و بزرگان کشور در باره راه اندازی این جرگه مصلحت و تفاهم نکرده است.