عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین افغانستان در استانبول اعلام داشته که مشکلات امنیتی و اقتصادی در کشور باعث افزایش مهاجرت ها شده است.
او در دیدار با رئیس عمومی سازمان بین المللی توسعه پالیسی مهاجرت روز گذشته تصریح کرده که دولت افغانستان با طرح ها و برنامه های مؤثر تلاش دارد تا بر علاوه جلوگیری از مهاجرت های غیرمنظم، زمینه برگشت داوطلبانه مهاجرین را نیز مهیا سازد.

alami balkhi

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان علاوه نموده با توجه به اینزکه در سال روان میزان برگشت کنندگان از ایران نزدیک به ۸۰۰ هزار تن و رقم برگشت کنندگان از ترکیه به ۳۱ هزار تن می رسد، دولت افغانستان انتظار دارد تا نهادهای بین المللی همکار در زمینه اشتغالزایی برای برگشت کنندگان تلاش بیشتری انجام دهد.