شورای علمای افغانستان می گوید که جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی بوده که به آن شکل مذهبی داده شده است.

اعضای این شورا امروز سه شنبه (25 ثور) در یک نشست خبری در کابل گفت که در نشست علمای دینی در اندونیزی، علمای پاکستان درک کرده بودند که آتشی که در افغانستان روشن کرده اند، دامن پاکستان را نیز گرفته و آنان به دنبال راه حل برای این مشکل هستند.

Ulema Council

در این نشست خبری گفته شد که عالمان دینی در نشست اندونیزی جنگ افغانستان را حرام و ظالمانه خوانده اند.