گزارش ها حاکی از انفجار در منطقه مکروریان حوزه نهم کابل می باشد. جزییات در بخش تکمیلی خبر

Breaking