درگذشت یک دختر افغان به خاطر ممنوعیت پیوند اعضای مهاجرین در ایران، واکنش های گسترده در رسانه های اجتماعی داشته است.

گزارش شده که یک دختر افغان با وجود این که پدرش حاضر بوده تا کبد خود را برای پیوند به دخترش اهدا کند اما به دلیل قانون که در سال 1393 تصویب شده و مطابق به آن جراهی پیوند اعضای بدن اتباع غیرایرانی در هر شرایطی در ایران ممنوع اعلام شده، نتوانسته پیوند عضو داشته باشد، و به همین جهت، اخیرا در شیراز جان داده است.

همزمان با نشر این خبر، واکنش گسترده در شبکه های اجتماعی نسبت به این موضوع به میان آمده است.

مرتضی دانش در تویتی نوشته که

کاربر دیگری از قانون منع پیوند عضو به شدت انتقاد کرده و نوشته که

همزمان با این، یک کاربر دیگر ایرانی تویتر این برخورد را دوگانه توصیف کرده

https://twitter.com/H0ZEIN/status/766943988574105600

کاربری دیگر نیز گفته که کجای پیوند عضو یک مهاجر خلاف قرآن است

یکی از کاربران دیگر از صفحه دکتر سروش نقل قولی آورده که

همزمان با این، کاربر دیگر نوشته که جان انسان در میان است و مهاجر و غیرمجار نمی شناسد