در روز جهانی کارگر، وزارت کار افغانستان اعلام کرده است که هشت صد هزار نفر از واجدان شغل در این کشور به صورت مطلق بی کار می باشند. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار افغانستان در گفتگو با خبرنامه گفته است که 14 میلیون تن از مجموع حدود 27 میلیون جمعیت افغانستان واجد شرایط کار می باشند که هفت میلیون آن دارای کار هستند. آقای افتخاری گفته است که مجموع بیکاران افغان چهار میلیون می باشند که از آن جمله 800 هزار آن ها به صورت مطلق کار ندارند و بقیه آن ها، در هفته حدود 40 ساعت کار می کنند.

به مناسبت روز جهانی کارگر، خبرنامه مجموعه ای از عکس های کارگران افغان را در این روز عکاسی کرده است.

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

Afghan labors

علی شیر شهیر همکار این گزارش بوده است.