انفجار تایرها نیز می تواند خطرناک و در مواردی کشنده باشد

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۰ / حوت ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه