بهترین نقل قول ها درباره خودسازی

آیا خودتان هستید؟ 50 بهترین نقل قول که کمک می‌کند “خودت باشی”

اگر نتوانید یاد بگیرید خودتان باشید خود را دوست داشته باشید. هیچ وقت، مهم نیست که چقدر موفق هستید. واقعاً رضایت بخش یا ارزشمند نخواهد بود. شما باید خود را…