معرفی کتاب

معرفی کتاب «اثر لوسیفر: چرا انسان های خوب به افرادی شیطان صفت تبدیل می شوند»

اثر لوسیفر اولین شرح مفصل پروفسور فیلیپ زیمباردو از آزمایش زندان استنفورد (یکی از خطرناک‌ ترین آزمایشات جامعه شناسی) و نتایجی است که از آن گرفته است. آزمایش زندان استنفورد،…