کمک به مردم | خبرنامه
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

ابتکارات جاهد

توسط - ابتکارات جاهد

در اکثر کشورهای جهان، اگر از شهروندانش پرسیده شود در میان نیروهای امنیتی کدام را بیشتر دوست دارند، می گویند پولیس. حق هم دارند زیرا پولیس بیشترین نزدیکی را با مردم دارد. در افغانستان اما این امر در برخی موارد برعکس است. شاید خیلی از مردم به سربازان ارتش بیشتر اهمیت می دهند، با آن که پولیس علاوه بر ایجاد نظم عمومی، به...