سه شنبه بزرگ تقریبا مسیر انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا را مشخص ساخته است. نشانه ها حاکی از آن است که خانم هیلاری کلنتون نامزد پیشرو حزب دموکرات و آقای دونالد ترامپ نامزد پیشرو حزب جمهوری خواه در مصاف یک دیگر برای ریاست جمهوری آمریکا خواهند رفت. سه شنبه بزرگ روزی ویژه برای سهل سازی رای دهی دهقانان در آمریکا از سوی

13 حوت 1394