پایین رفتن آب زیرزمینی |
تازه ها, زندگی

فاجعه بزرگ؛ آب زیرزمینی کابل تا ۱۰متر نشسته است

توسط - فاجعه بزرگ؛ آب زیرزمینی کابل تا ۱۰متر نشسته است

استادان دانشگاه و کارشناسان مسایل محیط زیستی افغانستان، نگرانی شدیدی را نسبت به کاهش گسترده سطح آب زیرزمینی در پایتخت افغانستان ابراز داشته اند. بر اساس مطالعه ابتدایی شرکت خدمات معدن و جفرافیایی در کابل، دریک سال گذشته سطح آب زیرزمینی در این شهر از 4 تا 10 متر پایین رفته است. محمد میرزایی، استاد دانشگاه و معاون شرکت مهندسی و فنی معدن و...