نیرو های امریکایی

آمادگی‌‌ها برای خروج؛ شبکه‌ی عملیات ویژه به عنوان ستونِ امنیتی در افغانستان عمل خواهد کرد

نیروها‌ی آمریکایی برای زمانی بعداز خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند. به نقل از مقامات ارتش آمریکا، یک شبکه‌ی جدید نیروهای عملیات ویژه به عنوان ستون امنیتی در یک مأموریت نظامی…