معدن

سکتور معادن در پنج سال گذشته؛ از تعلیق قراردادها تا سال معدن‌کاری در افغانستان

بیش از چهار سال و نیم، عقد قراردادهای جدید در بخش معادن در افغانستان به حالت تعلیق بوده و هیچ قرارداد بزرگی در این بخش با شرکت‌های خصوصی و خارجی…