Tag: مراسم عروسی

این بار مراسم عروسی کابلیان را به خون کشیدند! عروس و داماد بدون 14 عضو خانواده زنده اند. اما پایان این ماجرا کجاست؟

دیروز مثل هر روز عادی با خبرهای همیشگی گذشت. در گوشه‌یی از کابل تعدادی مشغول کار بودند و عده‌یی نیز در تدارک یک عروسی برای خوشحالی فرزندانشان. عروس و داماد…