قابله ها برای همه | خبرنامه
زندگی

سویدن و ابتکار قابله‌ها برای همه

توسط - سویدن و ابتکار قابله‌ها برای همه

کمپاینی با عنوان قابله ها برای همه از سوی وزارت خارجه سویدن در افغانستان نیز آغاز شد. در این مراسم که وزیر صحت عامه افغانستان نیز شرکت کرده بود، جایزه قابله سال نیز به یک قابله افغان اعطاء شد. خبرنامه روایت تصویری را از این نشست دارد. Midwives4all (1) Midwives4all (3)