طیارات افغانستان | خبرنامه
تازه ها, روایت اقتصادی

فراز و فرود ناوگان هواپیمایی افغانستان

توسط - فراز و فرود ناوگان هواپیمایی افغانستان

فضای هوایی افغانستان روزانه به صورت میانگین شاهد 300 تا 500 پرواز می باشد. این مجموعه پرواز و عبور و مرور از فضای هوایی افغانستان از 9 مسیر هوایی انجام می شود. با ان که آمار دقیقی از میزان پروازهای داخلی و خارجی افغانستان به صورت روزانه در دست نیست، اما مقامات اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان برای افزایش در میزان پرواز ها، اخیرا...