صندوق حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان | خبرنامه
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

گام بزرگ زنانه

توسط - گام بزرگ زنانه

حکومت وحدت ملی افغانستان اولین صندوق حمایت از زنان قربانی خشونت را ایجاد نمود اولین مرکز مالی حمایت از قربانیان خشونت در افغانستان، ایجاد شد. این نهاد که صندوق پولی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان نامیده می شود به ابتکار وزارت امور زنان و به حمایت ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شده است. رییس جمهور و کابینه‌ی افغانستان 15 درصد از معاشات ماه دلو...