Tag: سلامت

نگرانی های فزاینده؛ چرا باید همه چیز را در باره کرونا ویروس بدانیم؟

کرونا ویروس‌ها خانواده‌ وسیعی از ویروس‌ها هستند که بیماری‌های مختلفی از سرماخوردگی ساده تا بیماری‌های شدیدتر مثل سارس را که چند سال پیش شیوع یافته‌بود، ایجاد می‌کنند...