زمستانی | خبرنامه
تازه ها, زندگی

اسکی زمستانی در زندان جغرافیایی

توسط - اسکی زمستانی در زندان جغرافیایی

مسابقات اسکی زمستانی در بامیان با اشتراک هفتادو پنج نفر از کشورهای مختلف به روز جمعه آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. انجمن توریزم بامیان گزارش داده که در مسابقات اسکی روز گذشته که در دامنه کوه‌های بابا دایر گردید، اسکی بازان بامیان رتبه اول را از آن خود کردند. قرار است امروز اسکی زمستانی دختران در بامیان ادامه یابد. این مسابقه دو روزه...