ریی | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

پس از این والی‌ها رییس جمهور ولایات خواهند بود!

توسط - پس از این والی‌ها رییس جمهور ولایات خواهند بود!

آغاز کارآمدی حکومت داری محلی در افغانستان کابینه افغانستان مصوبه‌ی را تصویب کرده است، که به والی های این کشور صلاحیت های بیشتر داده شده، تا به عنوان نمایندگان مستقیم رییس جمهور، بر دیگر نهادهای محلی نظارت کرده و آنها را رهبری کنند. در سایه این صلاحیت ها، والی‌ها پس از این می توانند بودجه ولایت را به صورت مستقل به مصرف برسانند، نهادهای...