Tag: روابط زناشویی

خیانت در زندگی مشترک: آیا افرادی که یکبار خیانت می کنند، قابل تغییر هستند؟

مثالی است که می گویند: یک بار خیانت، همیشه خیانت می آورد. بسیاری معتقدند اعتماد دوباره به فردی که در زندگی مشترک خود خیانت کرده، تقریبا غیرممکن است. حتی اگر…