خبرنامه، افغانستان، بحران بی برقی، توحیدی، تاجران، مخالفان مسلح، تاریکی | خبرنامه
تازه ها, زندگی

تغییردهندگان جهان؛ 8 غول تکنولوژی صد سال اخیر که زندگی شما را دگرگون ساخته است

توسط - تغییردهندگان جهان؛ 8 غول تکنولوژی صد سال اخیر که زندگی شما را دگرگون ساخته است

در عرصه تکنولوژی تغیراتی بزرگی به وقوع پیوسته است. این تغییرات از جانب شرکت های کوچک اما پر رشد و سریع اتفاق افتاده است؛ شرکت های که نوع تعامل شهروندان را در جهان امروز تغییر داده و تسهیلات زیادی را برای ایجاد ارتباطات سریع و آسان فراهم ساخته است. هیولت پاکارد (HP) همه شما با HP در دنیای تکنالوژی آشنا می باشید و آنرا می...