خبرنامه، افغانستان، بحران بی برقی، توحیدی، تاجران، مخالفان مسلح، تاریکی