خبرنامه، اشرف غنی، نارندرا مودی، افغانستان، هند، تولد