بانوان نخست افغانستان |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

بانوان اول افغانستان؛ از ملکه ثریا تا رولا غنی

توسط - بانوان اول افغانستان؛ از ملکه ثریا تا رولا غنی

بانوان اول کشورها، همواره مورد توجه افکار عمومی است. در افغانستان نیز با رشد رسانه های جمعی در طول بیش از یک دهه گذشته، توجه عمومی به رفتار بانوان اول این کشور متمرکز بوده است. این توجه افکار عمومی، سبب شده تا دو بانوی دوره شاهان افغانستان و دو بانوی عصر جمهوری در این کشور پرداخته شود. آغاز حضور اولین بانویی که با یاد افغانستان...