بامیان

تمرکز ویژه بر هزاره جات؛ غنی در بامیان: تیم دولت ساز برای بازآفرینی جایگاه بامیان عزم قاطع دارد

در آخرین روزهای باقی‌مانده کارزارهای انتخاباتی، این کارزارها به خصوص از سوی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رهبران حکومت وحدت ملی شدت گرفته است. امروز شنبه(1 میزان) بامیانی‌ها...

چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری در بامیان؛ 220 مرکز فعال، اطیمنان از آمادگی جدی اما شک و تردید گسترده شهروندان

تا 6 میزان روز برگزاری انتخابات فقط 30 روز دیگر باقی مانده است. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز 28 روز دیگر فرصت دارند تا از مدت زمان کارزارهای انتخاباتی خود…