باز محمد مبارز، رستم، رستم مبارز، قهرمان فری فایت افغانستان