اگسا |
تازه ها, زندگی

مردان قربانی و زنان تاریخ‌ساز؛ ۵ هزار قربانی اگسا، مهوش و داستان ۴۰ سال زندگی غم‌بار

توسط - مردان قربانی و زنان تاریخ‌ساز؛ ۵ هزار قربانی اگسا، مهوش و داستان ۴۰ سال زندگی غم‌بار

«شاید ساعت یک شب بود، حیاط خانه ما پر از افراد سیاه‌پوش شده‌ بودکه هرگز آنان را ندیده بودیم و نمی‌شناختیم. آنان خود شان را از دیوار به حیاط انداخته بودند و آن شب درب دهلیز را شکستند و وارد خانه ما شدند.

بعد از بررسی و برهم زدن وسایل خانه، پدر و چهار برادرم را بردند. من نمی‌دانم دلیل...