امنیت غور |
تازه ها, زندگی

۵۰۰ افغانی سرمایه گذاری؛ تنها بازرگان زن در کاپیسا و امیدهای بزرگ او برای شغل آفرینی در افغانستان

توسط - ۵۰۰ افغانی سرمایه گذاری؛ تنها بازرگان زن در کاپیسا و امیدهای بزرگ او برای شغل آفرینی در افغانستان

سرمایه گذار افغان که با ۵۰۰ افغانی آغاز کرده و اکنون برای ده‌ها زن در افغانستان شغل آفرینی نموده است. اما این سرمایه گذار، پس از آن که کارخانه اش مورد دستبرد سارقان قرار می‌گیرد، بیش از یک میلیون افغانی بدهکار شده است.

ظریفه از سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی به پروسس سبزیجات و تولید مواد خوراکی در یکی از ولایت‌های...