امریکای متفاوت |
تازه ها

آمریکای ترامپ، آمریکای متفاوت

توسط - آمریکای ترامپ، آمریکای متفاوت

ترامپ با تمام آمریکا جنگید. او بیگانه‌ای بود که در جهان نخبگان پا گذاشته بود و بر اساس قواعد و قوانین نانوشته آن‌ها بازی نمی‌کرد. ترامپ در سخنرانی‌های خود، همه‌ای این قواعد نانوشته را نقض می‌کرد. او بزرگان و موسفیدان حزب جمهوری‌خواه را به سخره می‌گرفت و آن‌ها را بابت گذشته‌ی شان، نقد می‌کرد. این ترامپ، اعجوبه‌ای در سیاست آمریکا پنداشته می‌شد. به این جهت،...