افغانستان، گزارش امنیتی، رویداد امنیتی، اوضاع امنیتی در 24 ساعت گذشته، نوروز در بلخ، هلمند