افغانستان، در کابل، رویداد امنیتی، وزیر دفاع آمریکا، جمز متیس، استراتژی مبارزه با طالبان