افغانستان، در کابل، رویداد امنیتی، داعش جای ندارد، وزیر دفاع آمریکا، جمز ماتیس، استراتژی مبارزه با طالبان