اسماعیلیان افغانستان |
تازه ها, زندگی

روز امامت؛ ۱۷ حاشیه خواندنی زندگی اسماعیلیان افغانستان

توسط - روز امامت؛ ۱۷ حاشیه خواندنی زندگی اسماعیلیان افغانستان

1- آمار دقیق از نفوس مجموعی اسماعیلیان در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس برآوردهای غیررسمی اکثریت اسماعیلیان افغانستان هزاره هستند. یک مجموعه قابل تامل اسماعلیان افغانستان تاجیک تبار نیز می باشند. 2- اسماعیلیان افغانستان تمام دستورات برای پیشبرد امورات دینی و دنیایی شان را از شهزداه کریم آقاخان، امام و پیشوای شان می گیرند. نام اصلی شهزاده کریم آقاخان، شاه کریم الحسینی است که...