آموزگاران خیالی |
تازه ها

گزارش هیات حقیقت‌یاب؛ فساد و اختلاس گسترده در وزارت معارف افغانستان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۳

توسط - گزارش هیات حقیقت‌یاب؛ فساد و اختلاس گسترده در وزارت معارف افغانستان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۳

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک؛ به گزارش هیات حقیقت‌یابی دست یافته که نشان می‌دهد بین سال‌های 1390 الی 1393 خورشیدی در وزارت معارف افغانستان، میلیاردها افغانی در پروژه‌های ساخت‌وساز مکاتب، حقوق آموزگاران خیالی، چاپ کتاب درسی و برخی موارد دیگر اختلاس شده است.

اعضای این هیات حقیقت‌یاب که از جانب رییس‌جمهور اشرف غنی مؤظف به تحقیق شده بودند، گفته‌اند...