بازتاب خبرهای 4 حمل 1398

دیدگاه های تازه؛ تاکید عمر داودزی بر دولت محوری مذاکرات / ترجیح داودزی: دور بعدی گفتگوهای قطر پس از جرگه صلح برگزار شود

عمرداوودزی رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید این شورا روی دولت محور بودن مذاکرات صلح افغانستان اصرار دارد. آقای…