بازتاب خبرهای 3 سرطان

اختلاف نظر در کمیسیون انتخابات پیرامون استخدام 6 کارشناس برای سازمان‌دهی انتخابات ریاست جمهوری

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در مورد استخدام شش کارشناس امورانتخاباتی را برای سازمان‌دهی آماد‌گی‌های انتخابات ریاست جمهوری اختلاف نظر دارند.…