بازتاب خبرهای 14 اسد 1398

نتایج یک گزارش: 43 میلیون افغانی مصارف اقامت و 58 میلیون افغانی هزینه غذای شرکت‌کنندگان لویه جرگه مشورتی صلح

یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که از مجموع 250 میلیون افغانی هزینه لویه جرگه مشورتی صلح، تنها مصارف اقامت شرکت‌کنندگان…