بازتاب خبرهای 4 سنبله

وزارت صحت عامه افغانستان: شایعات در مورد تابلیت‌های رفع کم‌خونی دختران نادرست است

وزارت صحت عامه افغانستان شایعات در مورد عقیم‌کردن دختران توسط تابلیت‌های بهبود کم‌خونی را نادرست می‌خواند. رسانه‌های افغانستان در ماه‌های…