بازتاب خبرهای 2 سنبله |
۲ / سنبله ۱۳۹۷

فوری/ رییس سابق کابل بانک در زندان بگرام درگذشت.

یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان به خبرنامه تایید می‌کند که شیرخان فرنود، رییس سابق کابل‌بانک به‌دلیل مشکلات صحی در زندان بگرام در گذشته است.

 شیرخان فرنود یکی از بزرگترین سهام‌داران ‎کابل‌بانک پیشین بود که به‌دلیل اتهام فساد، دوره محاکمه خود را در زندان بگرام کابل سپری می‌کرد.

Breaking-3